Styremedlemmenes ansvarsområder

Styreleder

Arbeidsoppgaver iht. kontrakt:

Styreleder skal til enhver tid bevare foreningens verdier og interesser. Styreleder skal også passe på at alle i styret blir hørt og at arbeidet i styret blir tatt på alvor. Styrelederen skal fungere som foreningens ressursperson og skal ha tett kontakt med Universitetet i Agders instituttleder for religion filosofi og historie.

Styreleder skal også gjøre disse arbeidsoppgavene:

 • Skrive utkast til agenda for styremøte i samråd med nestleder
 • Skrive strategirapport som skal fremlegges ved hvert nytt år
 • Skrive semesterrapport i samråd med nestleder
 • Passe på at alle kontakter i «kontaktlisten» er til enhver tid oppdaterte
 • Skrive under på søknader, skjemaer for utlegg og arrangementsrapporter
 • Besvare e-post
 • Kontakte mulige samarbeidspartnere
 • Lede styremøte
 • Tilse at alle de andre i styret gjør den jobben deres stilling tilsier.
 • Styreleder sørger for at alle i styret opprettholder sine frister.

Levere inn aktivitetsrapport en gang i semesteret til STA-konsulent med frist 15. oktober og 15. april

Nestleder

Arbeidsoppgaver iht. kontrakt:

Nestleder skal fungere som styreleders stedfortreder dersom styreleder ikke kan møte på styremøter eller ikke har mulighet for å signere for eksempel på utleggsskjema. Nestleders skal også fungere som foreningens sekretær. Nestleder skal sammen med styrelederen ha tett kontakt med Universitetet i Agders instituttleder for religion filosofi og historie.

Nestleder har følgende arbeidsoppgaver:

 • Skrive notater til referat under styremøter
 • Skrive referat etter styremøte
 • Skrive semesterrapport i samråd med styreleder
 • Skal ha ansvar for å innkalle og avholde generalforsamling

Økonomiansvarlig

Arbeidsoppgaver iht. kontrakt:

Styrets økonomiansvarlige har ansvar for alt som har med styrets økonomi å gjøre. Dette gjelder blant annet utlegg, samt å legge frem et nytt budsjett hvert semester basert på hvilke arrangementer foreningen skal arrangere dette semesteret. Den økonomiansvarlige skal tilse at foreningens penger blir brukt på en forsvarlig måte.

Økonomiansvarliges arbeidsoppgaver er som følger:

 • Skrive budsjett etter første planleggingsmøte hvert semester
 • Godkjenne søknader om utlegg
 • Se til at alle utlegg blir tilbakeført til utleggers konto
 • Være ansvarlig for arrangementers økonomi, for eksempel ha ansvar for penger som bli betalt inn av deltagere
 • Skrive budsjett for semesteret som gikk, hvor mye har foreningen brukt for eksempel. Her skal det også skrives en liten rapport over foreningens pengebruk.
 • midler.

Huskeliste og erfaringer:

 • Clio får 10000 i året til arrangementer. Må søkes om hvert semester, se retningslinjer i eget skriv
 • Det koster _(ca 50)_kroner i måneden å ha penger på bankkonto. (tror dette er gratis om vi er blakke)
 • Oppdater regnskap straks penger går ut/ inn av kontoen.
 • Tenk sikkerhetskopi av alle viktige papirer, send til post@cliostudentene.no
 • Ved spørsmål om regnskap, kontakt VTs økonomiansvarlig
 • Studentsosiale midler deles i to kategorier: driftsmidler og investeringsmidler. Søknad om midler må foreligge på standard søknadsskjema. Det finnes ett skjema for driftsmidler og ett for investeringsmidler. Søknaden kan sendes inn via nettsidene til VT.
  • Søknadsfrist er 5. april og 5. oktober. Ved søknad om driftsmidler søkes det for det påfølgende semesteret.
 • 1.april: frist søknad om midler til studiestartarrangement

Mediaansvarlig

Arbeidsoppgaver iht. kontrakt:

Markedsføring ansvarlige har ansvaret for markedsføring av CLIO på sosiale medier slik som Instagram og Facebook. Markedsføring skal se til at foreningen blir sett av dens medlemmer, og at nyheter om foreningen samt om historie generelt blir formidlet på en god måte. Dette skal fortrinnsvis skje gjennom både bilder og tekst.

Markedsansvarliges arbeidsoppgaver er:

 • Lage arrangementer på Facebook. Her må det legges til relevant bilde, samt en fengende tekst. Den som har ansvar for arrangementet sender infoen til markedsføringsansvarlig som lager arrangementet.
 • Legge ut arrangementet tidlig (En uke før), oppfølging tre dager før.
  • Deretter en oppsummering om arrangementet etter at det er ferdig.
 • Minne medlemmene på arrangement gjennom markedsføring på Facebook og Instagram
 • Skrive innlegg om arrangement dagen etter arrangementet tok sted. Dette innlegget må inneholde bilder fra arrangementet
 • Ta bilder på arrangementer
 • Har ansvar for å hele tiden å følge med på andre historieinstitusjoners hjemmesider og foreningens sosiale medie plattformer, slik at dette kan deles med CLIOs medlemmer

Arrangementsansvarlig

Arbeidsoppgaver iht. kontrakt:

Ansvarlig for gjennomføring av arrangement planlagt i fellesskap av styret på styremøter.

Arrangementsansvarlig arbeidsoppgaver er:

 • Ansvaret består av delegering av oppgaver til arrangement (innkjøp, diverse forberedelser) og samarbe ide med medieansvarlig ang opprettelse av arrangement på sosiale medier.
 • Ansvar for å føre arrangementsrapport etter hvert arrangement.
 • Skal holde kontroll på at alt av forberedelser til de forskjellige arrangementene blir gjennomført.

Ansvarlig for tverrfaglig samarbeid

Arbeidsoppgaver iht. kontrakt:

Ansvarlig for samarbeid med de andre linjeforeningene på Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Tverrfaglig ansvarligs arbeidsoppgaver er:

 • Herunder planlegging av felles arrangement, møtevirksomhet og opprettholdelse av god kontakt mellom linjeforeningene.
 • Styremedlemmet rapporterer til resten av styret på styremøtene.

Styremedlem

Arbeidsoppgaver iht. kontrakt:

Styremedlemet skal bistå styret med diverse oppgaver de får ansvar for, for eksempel ved arrangementer.